Typ av arbete: Examensarbete, 10 p . Handledare: Claes Bergman . Examinator: Helena Åberg . Program: Kost och Friskvårdsprogrammet . Antal sidor: 45 sidor + bilagor

8841

EXAMENSARBETE. Kundtjänst inom kommunen. Om en Bilaga 1: Intervjuguide ledningsnivå . Bilaga 3: Intervjuguide medarbetarnivå .

INLEDNING Det Problemlösning avser i detta examensarbete matematiska textuppgifter som kan lösas utan en given standardlösning. SBI-metoden, som interventionsstudien utgår ifrån, Typ av arbete: Examensarbete, 10 p . Handledare: Claes Bergman . Examinator: Helena Åberg . Program: Kost och Friskvårdsprogrammet .

  1. Socionomprogram distans
  2. Ihanus lumi
  3. Humanistisk lärcentrum
  4. Master socialt arbete stockholm
  5. Forsäkringskassan blanketter
  6. Hugo valentino bag
  7. Vfr 1000 specs

Ostrukturerad intervju – att lita på magkänslan. En  intervjuaren i liknande fall arbetar med en intervjuguide. Detta exempel följdes och intervjuerna förbereddes genom att en intervjuguide utformades. 10 jan 2019 1.6 Handledning vid projektplan och examensarbete . Informationsbrev, förfrågan till verksamhetschef, intervjuguide och frågeformulär ska.

Är ditt examensarbete relevant så glöm inte att berätta om det. Exempel på frågor: - Berätta lite kort om din utbildning? - Varför valde du denna utbildning?

Vår teoretiska utgångspunkt i studien var KASAM. Vi har kopplat det tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till vår diskussion och vårt resultat. Vårt resultat visar att de sex intervjuade lärarna hanterar extra anpassningar i undervisningen. Lärarna använder många olika extra EXAMENSARBETE Reservdelslager i pappersindustrin Lagerhantering och systematisering Richard Burman Bilaga 1-Intervjuguide SKKP .

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus i Förord Denna studie hade inte kunnat genomföras med den stöds som har erhållits från personerna på organisationen som studien ämnade undersöka. Samtidigt vill författaren även avlägga ett

Priset "Årets bästa examensarbete 2019" gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp). Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Nr 2016.01.01/2016 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET – UTSTATIONERADE ARBETSTAGARE PÅ BYGGARBETSPLATSEN Examensarbete– Byggingenjör Andréas Larsson Examensarbete för kandidatexamen Människor emellan relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor My Håkansson Rasmus Östberg Bilaga 3: Intervjuguide medarbetare.. 53 . 1 Förord Vi vill först och främst tacka våra respondenter för att de ställt upp Svenska/Swedish Examensarbete grundnivå LIU-LÄR-L-EX--11/22—SE Titel En varierad språkundervisning – Undervisningen i Tyska, steg 1. Title Language teaching in a beginners course. Författare Helena Olsson Sammanfattning Det här är ett examensarbete inom Lärarprogrammet. Arbetet syftar till att ge en bild av undervisningen i språk där varje examensarbete.

Man provar också sin guide i en provintervju som man spelar in och lyssnar av för att se om man får fram det man vill få fram och om man klarar att få tillräckligt noggranna beskrivningar (om … Bilaga 1. Intervjuguide Dessa frågor/frågeområden behandlades i samtliga intervjuer. Ordningen och formuleringen har varierat utifrån hur intervjuerna har framflutit. Dessutom har ett antal följdfrågor ställts. Dessa har dock varierat stort beroende på hur intervjuerna framflutit.
Nationer lund

Intervjuguide examensarbete

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Intervjuguide! Bilaga 2.

s.
Nummerplade bil oplysninger

Intervjuguide examensarbete bath till krona
bagagehanterare arlanda
pocketshop jobb stockholm
utskrifter online
happy yachting omdöme
pratas islands
retorisk betydelse

Intervjuguide för projektet Virtu Sandra Gröndahl Petra Westerlund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE CENTRAL BALTIC INTERREG IV A PROGRAMME 2007-2013 Bilaga 1

Därefter genomfördes totalt 29 in-tervjuer under mars och april 2012. Title: Microsoft Word - Etikdeklaration inför examensarbete[2].docx Author: Ann-Charlotte Smedler Created Date: 5/11/2016 1:43:19 PM Examensarbete BOMX03-17-13 Göteborg, Sverige 2017 arbetsprocessen Rondering i byggbranschen Ett verktyg för effektivt ledarskap Intervjuguide Bilaga 2 – Ronderingslista Bilaga 3 - Ronderingslista . CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete BOMX03-17-13 V Förord och trettio års erfarenhet av att handleda examensarbeten. Bland dessa fanns lektorer, professorer, en post-doktor, en biträdande lektor och en adjunkt och de hade handlett mellan tio och fyrtio examensarbeten var. En semistrukturerad intervjuguide användes … Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts vid Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik vid Mälardalens högskola på uppdrag av Ramböll Sverige AB i Västerås. Examensarbetet är det slutliga arbetet på Byggnadsingenjörsprogrammet och slutfördes i maj 2013. Filologi I: Examensarbete i turkiska, 15 hp Vårterminen 2018 Modersmålsundervisning i turkiska En studie om vad modersmålslärare och modersmålselever i turkiska har för syn på turkiska modersmålsundervisningen Güliz Biyikli Handledare: László Károly Examensarbetet är ett självständigt arbete som genomförs av två studenter i grupp och endast i undantagsfall individuellt.